Loon
LOON Limburg tussen staf en troon
1000 jaar graafschap Loon
LoonLoonLoon
afiche
afiche

Verantwoording

De vaderlandse geschiedenis en de benadering ervan in onderwijs en onderzoek beperken zich nog altijd wat eenzijdig tot de Nederlanden, waartoe het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik nooit behoorden. Zij lagen van bij hun ontstaan tot 1795 ononderbroken in het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie. Wat exotisch, met een heel aparte geschiedenis.

Om aan deze lacune te verhelpen, pakken het Historisch Studiecentrum van Alden Biesen en de Landcommanderij Alden Biesen uit met een tentoonstelling van bijna 400 objecten uit binnen- en buitenland.

 

De tentoonstelling in cijfers

Deze unieke tentoonstelling loopt van 26 oktober 2018 tot 10 maart 2019 in de Landcommanderij van Alden Biesen. Een toplocatie voor een historische tentoonstelling van dit niveau.

Bijna 400 objecten zullen er te bewonderen vallen. Uit 95 musea en privéverzamelingen. Uiteraard veel objecten uit het binnenland maar ook uit het Verenigd Koninkrijk, uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland.

Reeds 22 prominenten uit Vlaanderen, Wallonië, Duitsland en Nederland traden toe tot het beschermcomité.

Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon" krijgt een vervolg in Beieren!

Al in het voorjaar van 2018 werd bekend dat de tentoonstelling over de graven van Loon in de zomer van 2019 naar Beieren zal verhuizen. Weliswaar in een verkorte en licht aangepaste versie én naar een symbolische locatie: het Spessart Museum in Lohr am Main. Dit stadsmuseum is gewijd aan de Loons-Rienecker geschiedenis en is gehuisvest in de tweede residentie die de graven van Loon in het graafschap Rieneck lieten bouwen.
De Duitse pers schonk al ruime aandacht aan de "nieuwe" band tussen Loon en Beieren en publiceerde in maart jl. een interview met curator dr. Jan Vaes, en Frau Barbara Grimm, Museumsleiterin van het Spessart Museum. De Main Post, met een oplage van 110.000 abonnees, kreeg de primeur.

Ook de website van het Geschichts- und Museumsverein Lohr am Main besteedde ruimschoots aandacht aan de hype.

De Beierse tentoonstelling kreeg de sprekende titel: "Von Flandern nach Franken. Die Grafen von Loon und Rieneck - Spuren aus 1000 Jahren". Ze wordt - net als de tentoonstelling in Alden Biesen - ondersteund door een erecomité waarin heel wat Beierse prominenten zitting hebben. Frau Grimm en Dr. Theodor Ruf, de pionier van de geschiedenis van het graafschap Rieneck, waren overigens te gast op het Derde Loons Colloquium in de Landcommanderij van Alden Biesen dat 250 geïnteresseerden kon boeien.


De leden van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (Hisab) zijn maar wat blij dat dit nieuwe exploot hun gedreven inspanningen een nieuwe bekroning oplevert.

Thema's van de tentoonstelling

1 Tussen staf en troon: het graafschap Loon in het Duitse Rijk

2 De grafelijke dynastie en haar residenties

3 De Europese dimensie

4 De staf: de Luikse prins-bisschoppen als graaf van Loon

5 De staf der stilte: de Loonse abdijen

6 Schipperen tussen staf en troon. De graven van Loon en de Duitse Ridderorde.

7 Het volk en de staf

   7.1 Kerk, kathedraal en ketters

   7.2 Begijnhoven, broederschappen en heiligen van eigen bodem

   7.3 Troost en genezing

8 Vrijheid tussen staf en troon? De Loonse steden

9 Cultuur in dienst van staf en troon

10 In de schaduw van staf en troon: het Loonse platteland

11 De val van staf en troon: het einde van Loon

Curator dr. Jan Vaes: "Het thema is bijzonder breed, een strenge selectie drong zich op. Een evenwicht werd gezocht tussen aantrekkelijkheid, het grote kader, nieuwe inzichten, nieuw en meer gekend materiaal. De landcommanderij van Alden Biesen is een gedroomde locatie maar heeft haar beperkingen. Talrijke aspecten moesten noodgedwongen in deze tentoonstelling onderbelicht blijven. In het jubeljaar zo veel mogelijk bezoekers confronteren met de historische getuigenissen van het nauwelijks gekende graafschap Loon, dàt was de doelstelling. Zulks vergt een brede visie, geen gespecialiseerde diepgang. Om die reden is ervoor geopteerd om van deze tentoonstelling geen uitstalling van voor de leek vaak onleesbare documenten te maken. De archivalia, hoe boeiend ook, blijven tot een minimum beperkt: enkele vitale stukken. Maar ook minder gewichtige, doch sprekende illustraties van bepaalde aspecten van het thema".

Voornaamste bruikleengevers 

Grand Curtius  - bisdom Luik -  het Hasseltse Stadsmus - Rijksarchief Hasselt  en vele minder bekende regionale musea en privéverzamelingen uit België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd koninkrijk. Per definitie werd heel wat ontleend aan Duitse musea. Het graafschap Loon lag immers eeuwenlang in het Duitse Rijk, niet in de Nederlanden. Bijzonder interessant is ook dat een reeks objecten de door huwelijk verkregen territoria in Beieren, Holland en Chiny belichten. Voor het eerst in ons land!

afiche
open van van 11 tot 17 uur
26 oktober 2018 tot 10 maart 2019 landcommanderij Alden Biesen